AMULET – Rozpoczęcie randomizowanego, prospektywnego i kontrolowanego badania klinicznego AMULET (Zadanie 3)
2018-03-10

Z początkiem marca 2018 roku pierwsi pacjenci zostali włączeni do randomizowanego, prospektywnego i kontrolowanego badania klinicznego AMULET, w którym oceniona zostanie efektywność kliniczna modelu opieki opracowanego w badaniu pilotażowym. W teleopiece nad pacjentami zostaną wykorzystane nowoczesne metody diagnostyczne oraz wielofunkcyjna platforma elektroniczna, która powstała dzięki współpracy zespołów medyków i informatyków Wojskowego Instytutu Medycznego i Wojskowej Akademii Technicznej.

Badanie jest dedykowane pacjentom z niewydolność serca z frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF) ≤49% i przynajmniej jedną hospitalizacją z powodu jej zaostrzenia w okresie 6 miesięcy przed włączeniem (z prezentacją kliniczną w III-IV klasie NYHA).

Kryteria wyłączenia to między innymi:

  • Wstrząs kardiogenny;
  • Ostry zespół wieńcowy (zawał serca z uniesieniem/bez uniesienia odcinka ST) jako główna przyczyna hospitalizacji w przeciągu 40 dni przed rekrutacją;
  • Udar w przeciągu 40 dni przed rekrutacją;
  • Operacja kardiochirurgiczna w przeciągu 90 dni przed rekrutacją;
  • Operacja kardiochirugiczna lub niekardiochirurgiczna wysokiego ryzyka planowana w przeciągu najbliższych 90 dni po rekrutacji;
  • Epizod zachorowania na zatorowość płucną w przeciągu 40 dni przed rekrutacją;
  • Ciężka choroba płuc, w tym przewlekła obturacyjna choroba płuc (stadium C/D),
  • Niekontrolowana astma oskrzelowa,
  • Nadciśnienie płucne (III-IV klasa wg WHO);
  • Przewlekła choroba nerek (stadium 5 i/lub leczenie nerkozastępcze);

Wszyscy pacjenci zostaną ocenieni przez kardiologa co najmniej dwukrotnie – w dniu włączenia do badania oraz po roku obserwacji. Połowa pacjentów, losowo przydzielona do grupy interwencyjnej, będzie dodatkowo zgłaszać się na regularne wizyty do tzw. punktu opieki ambulatoryjnej, gdzie pielęgniarka zbada chorego, wykonana dodatkowe, nowoczesne badania oceniające parametry kardiologiczne i wprowadzi wyniki do platformy telemedycznej. Na tej podstawie kardiolog telenadzorujacy wizytę wyda zalecenia terapeutyczne, które będą przekazywane pacjentowi na piśmie.

Badanie realizuje dziewięć ośrodków w całej Polsce, począwszy od miejskich przychodni specjalistycznych a skończywszy na przychodniach przyklinicznych.