AMULET - nowy model opieki medycznej w WIM
2017-10-25

Projekt AMULET: Nowy model opieki medycznej z wykorzystaniem nowoczesnych metod nieinwazyjnej oceny klinicznej i telemedycyny u chorych z niewydolnością serca, jest realizowany przez Konsorcjum Naukowe, w którego skład wchodzą: Wojskowy Instytut Medyczny (Lider), 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Gdański Uniwersytet Medyczny, Wojskowa Akademia Techniczna i Infoscan S.A.

Całkowity koszt projektu AMULET to ponad 13 mln zł, z czego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansuje 12,7 mln zł w ramach programu STRATEGMED III. Realizację projektu rozpoczęto 1 maja 2017 roku a działania będą kontynuowane przez kolejne 36 miesięcy. Zespół projektu AMULET tworzy rozwiązanie systemowe, którego celem jest poprawa efektywności opieki ambulatoryjnej nad chorymi z niewydolnością serca – mówi gen. dyw. prof. dr hab. med. Grzegorz Gielerak, Dyrektor WIM i Przewodniczący Komitetu Sterującego projektu AMULET - Cel ten zostanie osiągnięty poprzez opracowanie systemu opieki nad chorymi z niewydolnością serca opartego na wykorzystaniu nowoczesnych metod nieinwazyjnej oceny hemodynamicznej układu krążenia w tym m.in. częstości rytmu serca, ciśnienia tętniczego, stanu uwodnienia klatki piersiowej i całego ciała, oraz wytworzonych w projekcie AMULET informatycznych narzędzi telenadzoru.

Wykorzystanie nowoczesnych metod nieinwazyjnej oceny hemodynamicznej ułatwi adekwatną do stanu chorego decyzję terapeutyczną a zastosowanie platformy telemedycznej umożliwi jej podejmowanie zdalnie. Na podstawie analiz pozyskanych danych medycznych zostaną również opracowane zaawansowane modele predykcyjne zapewniające wsparcie procesu diagnostyczno-terapeutycznego. W projekcie AMULET planuje się również opracowanie nowego urządzenia mobilnego umożliwiającego ocenę parametrów życiowych w warunkach domowych.

Należy się spodziewać, że opracowane w projekcie AMULET rozwiązania poprawią rokowanie chorych z niewydolnością serca poprzez zwiększenie dostępności opieki specjalistycznej oraz skuteczne wykrywanie objawów wskazujących na ryzyko zaostrzenia tej choroby. W efekcie przyniesie to poprawę jakości życia pacjentów, zmniejszenie liczby hospitalizacji i obniży koszty opieki zdrowotnej – podkreśla atuty projektu ppłk dr hab. med. Paweł Krzesiński, Kierownik Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Kierownik projektu AMULET.

Interdyscyplinarność projektu AMULET umożliwia zacieśnienie współpracy między instytucjami medycznymi i technicznymi. Dzięki wykorzystaniu ich unikalnej wiedzy, najnowszych osiągnięć technicznych i doświadczeń wdrożeniowych efekty projektu AMULET będą konkurencyjne na rynku krajowym i zagranicznym – wskazuje gen. dyw. prof. dr hab. med. Grzegorz Gielerak - Projekt AMULET będzie miał zatem istotny wkład w podniesienie pozycji Polski na rynku usług telemedycznych.

Innowacyjność projektu AMULET wyraża się w szerokim zastosowaniu nowoczesnych metod diagnostycznych, nowych algorytmów postępowania oraz narzędzi informatycznych. Umożliwią one uzyskiwanie informacji o stanie klinicznym pacjenta, ich przetwarzanie oraz sprawną komunikację między personelem medycznym zaangażowanym w opiekę nad pacjentem. W projekcie AMULET zaplanowano utworzenie minimum 9 punktów opieki ambulatoryjnej w różnych rejonach Polski. W efekcie powstanie sieć współpracujących ze sobą podmiotów świadczących opiekę ambulatoryjną nad chorymi z niewydolnością serca na poziomie eksperckim.

W chwili obecnej realizowane są badanie wstępne i działania organizacyjne przygotowujące zespół badaczy do prospektywnego i randomizowanego badania klinicznego, do którego rekrutacja pacjentów rozpocznie się w pierwszym kwartale 2018 roku.