Pozytywne wyniki pilotażowego badania w projekcie AMULET! Publikacja w ESC Heart Failure
2021-02-20

W fazie pilotażowej projektu AMULET zweryfikowano przydatność punktów opieki ambulatoryjnej (ACPs, amubulatory care points) w optymalizacji leczenia chorych z niewydolnością serca. Wizyty były prowadzone przez wykwalifikowane pielęgniarki i na każdej z nich pacjenci mieli wykonywane nieinwazyjne badania hemodynamiczne metodą kardiografii impedancyjnej z oceną między innymi zawartości płynu w klatce piersiowej (TFC, thoracic fluid content). Ostateczne wyniki oceniał lekarz i podejmował decyzje terapeutyczne uwzględniając status hemodynamiczny pacjenta. Spośród 73 włączonych do badania pacjentów (mężczyźni: 75%; średni wiek: 66 lat, średnia frakcja wyrzutowa lewej komory: 31%) 32 zostało objętych opieką bezpośrednio po wypisie ze szpitala. Analiza dla całej grupy wykazała, że w okresie miesięcznej opieki istotnej poprawie uległ stan funkcjonalny pacjentów w ocenie według klasyfikacji NYHA (p = 0,013) oraz samoocena stanu zdrowia w 10-stopniowej skali punktowej (p = 0,002). Blisko 50% chorych było wyjściowo przewodnionych a u około 40% pacjentów modyfikowano terapię na kolejnych wizytach.

Komentarz Głównego Badacza płk. dr. hab. n. med. Pawła Krzesińskiego: Wyniki pilotażowej fazy badania jednoznacznie potwierdzają zasadność wczesnej, intensywnej opieki nad pacjentem po epizodzie zaostrzenia niewydolności serca. Innowacyjna koncepcja punktów opieki ambulatoryjnej, w których główną rolę pełni pielęgniarka, a dodatkową wartość diagnostyczną zapewnia wykorzystanie kardiografii impedancyjnej, została doceniona przez recenzentów renomowanego czasopisma ESC Heart Failure. Wnioski z pilotażu potwierdzają zasadność budowania sieci takich punktów. Dlatego też nasz model rozwinęliśmy w kierunku teleopieki - zakładamy, że utworzona w projekcie AMULET platforma telemedyczna pozwoli lekarzom dokonywać decyzji terapeutycznych zdalnie. Hipoteza ta zostanie zweryfikowana  w randomizowanym, prospektywnym badaniu klinicznym, którym objęliśmy ponad 600 chorych z całej Polski.

Pełny tekst publikacji jest dostępny bezpłatnie na stronie ESC Heart Failure:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ehf2.13207

Gratulujemy Autorom i Wszystkim zaangażowanym w realizację tej fazy projektu!

Krzesiński P, Siebert J, Jankowska EA, Galas A, Piotrowicz K, Stańczyk A, Siwołowski P, Gutknecht P, Chrom P, Murawski P, Walczak A, Szalewska D, Banasiak W, Ponikowski P, Gielerak G. Nurse-led ambulatory care supported by non-invasive haemodynamic assessment after acute heart failure decompensation. ESC Heart Fail. 2021 Jan 18. doi: 10.1002/ehf2.13207. Epub ahead of print. PMID: 33463072.