W realizacji projektu AMULET przewidziana jest interdyscyplinarna współpraca z różnymi środowiskami zajmującymi się problematyką kardiologii, telemedycyny, informatyki i innowacji w służbie zdrowia.

Celem realizacji zadania nr 3 pn. Stworzenie nowego modelu opieki ambulatoryjnej opartej na ambulatoryjnych punktach opieki i nadzorze telemedycznym u chorych z niewydolnością serca – prospektywne, randomizowane i kontrolowane badanie kliniczne Konsorcjum AMULET nawiązało współpracę z zespołami lekarzy kardiologów z ośrodków klinicznych i szpitali:

dwóch klinik Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego z Gdańska,

5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Krakowa,

Tomaszowskiego Centrum Zdrowia z Tomaszowa Mazowieckiego

oraz poradni specjalistycznych: sopockiego Centrum Medyczne SOPMED,

wrocławskiego Centrum Kardiologicznego Pro Corde oraz warszawskiego NZOZ SANA.

 

Zadaniem podmiotów współpracujących jest rekrutacja i objęcie opieką kardiologiczną chorych z niewydolnością serca, przewidzianą metodyką badania zgodną z założeniami realizowanego Projektu. Celem umożliwienia realizacji powyższego zadania Lider Konsorcjum AMULET przekazał podmiotem współpracującym do używania niezbędny sprzęt zakupiony ze środków finansowych Projektu, tj. (system diagnostyczny do oceny i analizy parametrów życiowych charakteryzujących układ krążenia oraz zestaw urządzeń do telekomunikacji).