04.06.2019

AMULET na International Congress on Electrocardiology Joint meeting of ISHNE and ISE

Ppłk dr hab. med. Paweł Krzesiński uczestniczył w międzynarodowym kongresie wspólnym dwóch wiodących towarzystw elektrokardiograficznych International Society of Electrocardiology (ISE) oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology (ISHNE). Było to spotkanie ekspertów w zakresie telemedycyny, elektrokardiologii, nowych technologii zdalnego monitorowania w kardiologii oraz zaawansowanych analiz danych w tym uczenia maszynowego i algorytmów decyzyjnych.

7a

Na Sesji „Telemedicine in cardiology” projekt AMULET został zaprezentowany w wykładzie „Hemodynamic telemonitoring in heart failure - AMULET project”.

8a

 

9a

Założenie projektu, wyniki badania pilotażowego oraz doświadczenia cząstkowe w realizacji badania randomizowanego wzbudziły duże zainteresowanie widowni. W dyskusji uczestniczyli przewodniczący Sesji - prof. Ryszard Piotrowicz, prof. Emanuela Locati, jak również prof. Friedrich Koehler, Kierownik Centre for Cardiovascular Telemedicine Szpitala Charité w Berlinie, jeden z liderów w badaniach telemedycznych w Europie.

10a

16.05.2019

AMULET na Cardiology Innovations Days

Projekt AMULET został wyróżniony prezentacją na prestiżowej konferencji Cardiology Innovations Days - Heart Failure optimism 2019, która została zorganizowana pod przewodnictwem Prezesa Polskiego Towarzystwa Naukowego prof. dr hab. med. Piotra Ponikowskiego w dniach 14-15 maja 2019 we Wrocławiu.

4a

Była to doskonała okazja, aby zaprezentować znamienitym autorytetom kardiologicznym z całej Europy założenia i wstępne wyniki naszego projektu – mówi ppłk dr hab. med. Paweł Krzesiński. - Wszyscy obserwatorzy są zgodni, że projekt AMULET dotyka bardzo aktualnego problemu niedostatecznej opieki ambulatoryjnej nad chorymi z niewydolnością serca.

5

W wystąpieniu zaprezentowano wyniki fazy pilotażowej zwracając uwagę nie tylko na obserwowalną poprawę kliniczną pacjentów, ale również na istotną ilość zmian leczenia opartych o pomiary hemodynamicznej. Blisko połowa pacjentów wymagała bowiem optymalizacji leczenia w ciągu 30 dni po wypisie, głównie w oparciu o wyniki zaawansowanej oceny metodą kardioimpedancji.

6

 

Na kilku wybranych przykładach pacjentów obserwowanych w zasadniczym badaniu prospektywnym i randomizowanym zobrazowano przydatność opieki opartej o telekonsultacje w wielomiesięcznym nadzorze nad chorymi z niewydolnością serca.

 

 

 

12.03.2019

AMULET na KASPROWISKU 2019

Na tegorocznej jubileuszowej (XXV-ej) edycji Konferencji Szkoleniowej Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK zorganizowanej w Zakopanem w dniach 06-09.03.2019 prezentacja projektu AMULET znalazła się w prestiżowej sesji „Polskie innowacje w telekardiologii” pod patronatem Komisji Informatyki i Telemedycyny PTK oraz Komitetu Nauk Klinicznych PTK.

Ppłk dr hab. med. Paweł Krzesiński przedstawił zachęcające wyniki pilotażowej fazy projektu AMULET (WP1), w której wykazano, że zastosowanie schematu opieki według koncepcji AMULET wiąże się w obserwacji miesięcznej z poprawą stanu funkcjonalnego, zarówno w samoocenie na skali punktowej jak i w klasyfikacji NYHA.

2

 

Projekt AMULET wzbudził gorącą dyskusję jako rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom systemu opieki zdrowotnej. Zwrócono uwagę na jego uniwersalność i możliwość zastosowania w warunkach zarówno podstawowej jak i specjalistycznej opieki zdrowotnej nad chorymi z niewydolnością serca.

3a

 

10.03.2018

AMULET – Rozpoczęcie randomizowanego, prospektywnego i kontrolowanego badania klinicznego AMULET (Zadanie 3).

Z początkiem marca 2018 roku pierwsi pacjenci zostali włączeni do randomizowanego, prospektywnego i kontrolowanego badania klinicznego AMULET, w którym oceniona zostanie efektywność kliniczna modelu opieki opracowanego w badaniu pilotażowym. W teleopiece nad pacjentami zostaną wykorzystane nowoczesne metody diagnostyczne oraz wielofunkcyjna platforma elektroniczna, która powstała dzięki współpracy zespołów medyków i informatyków Wojskowego Instytutu Medycznego i Wojskowej Akademii Technicznej.

Badanie jest dedykowane pacjentom z niewydolność serca z frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF)≤49% i przynajmniej jedną hospitalizacją z powodu jej zaostrzenia w okresie 6 miesięcy przed włączeniem (z prezentacją kliniczną w III-IV klasie NYHA).

Kryteria wyłączenia to między innymi:

  • Wstrząs kardiogenny;
  • Ostry zespół wieńcowy (zawał serca z uniesieniem/bez uniesienia odcinka ST) jako główna przyczyna hospitalizacji w przeciągu 40 dni przed rekrutacją;
  • Udar w przeciągu 40 dni przed rekrutacją;
  • Operacja kardiochirurgiczna w przeciągu 90 dni przed rekrutacją;
  • Operacja kardiochirugiczna lub niekardiochirurgiczna wysokiego ryzyka planowana w przeciągu najbliższych 90 dni po rekrutacji;
  • Epizod zachorowania na zatorowość płucną w przeciągu 40 dni przed rekrutacją;
  • Ciężka choroba płuc, w tym przewlekła obturacyjna choroba płuc (stadium C/D),
  • Niekontrolowana astma oskrzelowa,
  • Nadciśnienie płucne (III-IV klasa wg WHO);
  • Przewlekła choroba nerek (stadium 5 i/lub leczenie nerkozastępcze);

Wszyscy pacjenci zostaną ocenieni przez kardiologa co najmniej dwukrotnie – w dniu włączenia do badania oraz po roku obserwacji. Połowa pacjentów, losowo przydzielona do grupy interwencyjnej, będzie dodatkowo zgłaszać się na regularne wizyty do tzw. punktu opieki ambulatoryjnej, gdzie pielęgniarka zbada chorego, wykonana dodatkowe, nowoczesne badania oceniające parametry kardiologiczne i wprowadzi wyniki do platformy telemedycznej. Na tej podstawie kardiolog telenadzorujacy wizytę wyda zalecenia terapeutyczne, które będą przekazywane pacjentowi na piśmie.

Badanie realizuje dziewięć ośrodków w całej Polsce, począwszy od miejskich przychodni specjalistycznych a skończywszy na przychodniach przyklinicznych. 

25.10.2017

AMULET - nowy model opieki medycznej w WIM

Projekt AMULET: Nowy model opieki medycznej z wykorzystaniem nowoczesnych metod nieinwazyjnej oceny klinicznej i telemedycyny u chorych z niewydolnością serca, jest realizowany przez Konsorcjum Naukowe, w którego skład wchodzą: Wojskowy Instytut Medyczny (Lider), 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Gdański Uniwersytet Medyczny, Wojskowa Akademia Techniczna i Infoscan S.A.

Całkowity koszt projektu AMULET to ponad 13 mln zł, z czego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansuje 12,7 mln zł w ramach programu STRATEGMED III. Realizację projektu rozpoczęto 1 maja 2017 roku a działania będą kontynuowane przez kolejne 36 miesięcy. Zespół projektu AMULET tworzy rozwiązanie systemowe, którego celem jest poprawa efektywności opieki ambulatoryjnej nad chorymi z niewydolnością serca –
mówi gen. dyw. prof. dr hab. med. Grzegorz Gielerak, Dyrektor WIM i Przewodniczący Komitetu Sterującego projektu AMULET - Cel ten zostanie osiągnięty poprzez opracowanie systemu opieki nad chorymi z niewydolnością serca opartego na wykorzystaniu nowoczesnych metod nieinwazyjnej oceny hemodynamicznej układu krążenia w tym m.in. częstości rytmu serca, ciśnienia tętniczego, stanu uwodnienia klatki piersiowej i całego ciała, oraz wytworzonych w projekcie AMULET informatycznych narzędzi telenadzoru.


Wykorzystanie nowoczesnych metod nieinwazyjnej oceny hemodynamicznej ułatwi adekwatną do stanu chorego decyzję terapeutyczną a zastosowanie platformy telemedycznej umożliwi jej podejmowanie zdalnie. Na podstawie analiz pozyskanych danych medycznych zostaną również opracowane zaawansowane modele predykcyjne zapewniające wsparcie procesu diagnostyczno-terapeutycznego. W projekcie AMULET planuje się również opracowanie nowego urządzenia mobilnego umożliwiającego ocenę parametrów życiowych w warunkach domowych.

Należy się spodziewać, że opracowane w projekcie AMULET rozwiązania poprawią rokowanie chorych z niewydolnością serca poprzez zwiększenie dostępności opieki specjalistycznej oraz skuteczne wykrywanie objawów wskazujących na ryzyko zaostrzenia tej choroby. W efekcie przyniesie to poprawę jakości życia pacjentów, zmniejszenie liczby hospitalizacji i obniży koszty opieki zdrowotnej – podkreśla atuty projektu
ppłk dr hab. med. Paweł Krzesiński, Kierownik Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Kierownik projektu AMULET.

Interdyscyplinarność projektu AMULET umożliwia zacieśnienie współpracy między instytucjami medycznymi i technicznymi. Dzięki wykorzystaniu ich unikalnej wiedzy, najnowszych osiągnięć technicznych i doświadczeń wdrożeniowych efekty projektu AMULET będą konkurencyjne na rynku krajowym i zagranicznym –
wskazuje gen. dyw. prof. dr hab. med. Grzegorz Gielerak - Projekt AMULET będzie miał zatem istotny wkład w podniesienie pozycji Polski na rynku usług telemedycznych.

Innowacyjność projektu AMULET wyraża się w szerokim zastosowaniu nowoczesnych metod diagnostycznych, nowych algorytmów postępowania oraz narzędzi informatycznych. Umożliwią one uzyskiwanie informacji o stanie klinicznym pacjenta, ich przetwarzanie oraz sprawną komunikację między personelem medycznym zaangażowanym w opiekę nad pacjentem. W projekcie AMULET zaplanowano utworzenie minimum 9 punktów opieki ambulatoryjnej w różnych rejonach Polski. W efekcie powstanie sieć współpracujących ze sobą podmiotów świadczących opiekę ambulatoryjną nad chorymi z niewydolnością serca na poziomie eksperckim.

W chwili obecnej realizowane są badanie wstępne i działania organizacyjne przygotowujące zespół badaczy do prospektywnego i randomizowanego badania klinicznego, do którego rekrutacja pacjentów rozpocznie się w pierwszym kwartale 2018 roku.
 

24.05.2016

AMULET - ten projekt może zrewolucjonizować opiekę nad pacjentami z niewydolnością serca

Wychodząc ze szpitala pacjent musi regularnie odwiedzić kardiologa. Specjalistów jest jednak mało, a kolejki w przychodniach długie. Ten problem może rozwiązać nowoczesna telemedycyna. Pacjent będzie trafiał do pięlęgniarki, ta przeprowadzi zaawansowane badania, a ich wyniki przez internet dotrą do kardiologa. Specjalista oceni stan pacjenta i na bieżąco wybierze najlepszy sposób leczenia.

Cieszymy się, że takie rozwiązanie, stworzone przez konsorcjum, w którym prym wiodą wojskowi medycy i naukowcy, zostało docenione w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - mówi prof. dr hab. Wojciech Falkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej

W ramach trzeciej edycji konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED, o dofinansowanie konkurowały ze sobą 82 wnioski. 62 z nich komisja konkursowa oceniła pozytywnie, ale tylko 9 rekomendowała do dofinansowania.

Wojskowy projekt w trójce najlepszych

- Warto zaznaczyć, że nasz projekt znalazł się w trójce najwyżej ocenionych. Jesteśmy liderem konsorcjum, w którego skład wchodzą także: Wojskowa Akademia Techniczna, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu oraz firma InfoSCAN SA – wylicza gen. bryg. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor WIM.
Całkowity koszt projektu to ponad 13 mln zł, z czego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansuje 12,7 mln zł.
Niewydolność serca to choroba cywilizacyjna, która wiąże się z wysoką śmiertelnością, złą jakością życia i koniecznością częstych pobytów w szpitalu. Takich chorych stale przybywa. Opuszczając szpital, muszą oni korzystać ze stałej opieki specjalisty kardiologa. Czekając w długich kolejkach na wizytę u lekarza ich stan często się zaostrza, co skutkuje koniecznością kolejnego szybkiego skierowania do szpitala. W niektórych przypadkach zaostrzenie choroby kończy się śmiercią.
- Nawet najlepsza opieka szpitalna nie jest w stanie zapewnić takim chorym bezpieczeństwa, jeżeli po wypisie do domu nie podlegają oni regularnej ocenie kardiologicznej – wyjaśnia dyrektor WIM.

Skrócić kolejki, zapewnić lepsze leczenie

Celem projektu „Amulet” jest utworzenie systemu opieki nad chorymi z niewydolnością serca opartego na wykorzystaniu nowoczesnych metod nieinwazyjnej oceny hemodynamicznej oraz telemedycyny. - Ocena kliniczna chorych będzie wzbogacona o automatyczną ocenę m.in. częstości rytmu serca, ciśnienia tętniczego, objętości wyrzutowej lewej komory, stanu uwodnienia klatki piersiowej i całego ciała. Zastosowanie systemu umożliwi adekwatną do stanu chorego decyzję terapeutyczną podejmowaną zdalnie przez specjalistę – twierdzi ppłk dr n. med. Paweł Krzesiński, kardiolog z WIM.
Pisząc najprościej, pacjent zgłosi się do pielęgniarki, która przeprowadzi badanie, a wyniki prześle do kardiologa pracującego w WIM czy w innej placówce objętej „Amuletem”. Lekarz przeanalizuje dane i na bieżąco zweryfikuje leczenie, dostosuje dawki leków do aktualnych potrzeb i - w zależności od potrzeb - ustali termin kolejnej wizyty kontrolnej u pielęgniarki.
W ramach projektu opracowanie zostanie także urządzenie do monitorowania chorych w domu. Będzie ono przeznaczone dla pacjentów najbardziej zagrożonych z powodu niewydolności serca.
- Spodziewamy się, że wdrożenie proponowanego modelu opieki zapewni poprawę dostępu do opieki specjalistycznej, wczesną diagnozę zaostrzenia choroby oraz optymalizację leczenia. To zaś przyczyni się do przedłużenia życia pacjentów. Chorzy będą mieli poczucie stałej opieki, poznają lepiej charakter swojej choroby, nie będą trafiać do szpitala z kolejnymi jej zaostrzeniami. To wkład wojskowej służby zdrowia w polepszanie jakości życia Polaków – kończy prof. Wojciech Fałkowski.