22.04.2021

Opis metodyki randomizowanego, prospektywnego badania klinicznego AMULET opublikowany w ESC Heart Failure!

Study design

Z przyjemnością informujemy, że publikacja przedstawiająca metodykę (study design) wieloośrodkowego, randomizowanego i prospektywnego badania klinicznego realizowanego w zadaniu 3 projektu AMULET została opublikowana w renomowanym czasopiśmie ESC Heart Failure (IF 3,902). Przedstawiono w niej koncepcję opieki ambulatoryjnej według modelu AMULET. Szczegółowo zaprezentowano zasady podejmowania decyzji terapeutycznych w oparciu o moduł wsparcia decyzji oraz współpracy personelu pielęgniarskiego z lekarzem nadzorującym wizyty zdalnie.

Komentarz Głównego Badacza płk. dr. hab. n. med. Pawła Krzesińskiego: Publikacja „AMULET study design” w renomowanego czasopisma ESC Heart Failure uznaję za duże wyróżnienie i dowód zainteresowania projektem AMULET.

Czytelnicy na całym świecie mają szanse zapoznać się z naszą koncepcją, poznając detale metodyczne i podstawy merytoryczne stworzenia takiego właśnie modelu teleopieki. W niedalekiej przyszłości będziemy mogli przedstawić wyniki tego badania, wskazujące czy i jakie korzyści mogą odnosić pacjenci, u których zastosowano interwencję AMULET. Pełny tekst publikacji jest dostępny bezpłatnie na stronie ESC Heart Failure:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ehf2.13330

Gratulujemy Autorom i Wszystkim zaangażowanym w realizację tego badania!

Krzesiński P, Siebert J, Jankowska EA, Banasiak W, Piotrowicz K, Stańczyk A, Galas A, Walczak A, Murawski P, Chrom P, Gutknecht P, Siwołowski P, Ponikowski P, Gielerak G. Rationale and design of the AMULET study: A new Model of telemedical care in patients with heart failure. ESC Heart Fail. 2021 Apr 22. doi: 10.1002/ehf2.13330.

 

20.04.2021

AMULET na Kasprowisku 2021!

kasprowisko1

W dniach 14-17 kwietnia odbyła się on-line międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa Kasprowisko 2021. W tym roku było to szczególne wydarzenie, łączące coroczną konferencję Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) z kongresem towarzystw ogólnoświatowych (21st Congress of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology (ISHNE) 48th Congress of the International Society of Electrocardiology (ISE)).

Projekt AMULET zaistniał na tej konferencji w dwóch odsłonach. W sesji poświęconej rozwiązaniom telemedycznych płk dr hab. med. Paweł Krzesiński wygłosił wykład: Jak budować synergię między opieką standardową i telemedycyną w niewydolności serca?, w którym zwrócił uwagę na rozwiązania wypracowane w projekcie AMULET jako elementy uzupełniające możliwości wsparcia telemedycznego opieki ambulatoryjnej. W innym wystąpieniu - Telecare in heart failure – challenges and pitfalls in clinical trials – Kierownik projektu podzielił się doświadczeniami z realizacji badań klinicznych AMULET, w szczególności randomizowanego, prospektywnego badania wykonanego w ramach zadania 3 projektu AMULET.

kasprowisko2

15.03.2021

Prezentacja potencjału AMULET na konferencji HeartBIT_4.0!

 

 

na strone Heart Bit NEWS 18 30

 

Płk dr hab. med. Paweł Krzesiński, był gościem specjalnym konferencji „Czy Medycyna potrzebuje sztucznej inteligencji?” zorganizowanej przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu w ramach projektu HeartBIT_4.0. Kierownik Projektu AMULET wygłosił wykład pod tytułem „Projekt AMULET - nowe możliwości optymalizacji leczenia niewydolności serca z wykorzystaniem narzędzi informatycznych”, prezentując silne strony stworzonej w projekcie AMULET platformy telemedycznej.

Projekt HeartBIT_4.0 (Application of innovative Medical Data Science technologies for heart diseases) jest realizowany w ramach programu ramowego z zakresu badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej - Horyzont 2020 i służy połączeniu potencjału naukowego naukowców ośrodków medycznych oraz ekspertów w zakresie technik sztucznej inteligencji (AI) oraz metod analizy wielkich zbiorów danych (Big Data).

Komentarz płk. dr. hab. n. med. Pawła Krzesińskiego: Udział w takiej konferencji jest doskonałą okazją wymiany wzajemnych doświadczeń pomiędzy medykami i inżynierami. Świat medycyny otwiera się coraz bardziej na zastosowanie AI w analizie danych, ponieważ coraz trudniej jest nam objąć własnym intelektem lub „klasycznymi” metodami analitycznymi wszystkie strumienie informacji, które napływają na temat zarówno danego pacjenta, jak i całych populacji. Głównym problemem jest jednak jakość pozyskiwanych danych medycznych, w tym posługiwanie się odpowiednim „słownikiem” medycznym, ustrukturyzowana archiwizacja danych, zachowanie ich spójności, integralności i bezpieczeństwa. I w tych właśnie obszarach platforma AMULET może wnieść nową jakość w pracy zarówno lekarzy, jak i inżynierów. Wszystkie zapisane w niej dane spełniają te wymogi i mogą być w łatwy sposób przetwarzane na potrzeby analiz. Koncepcja AMULET „oswaja” również lekarzy z posługiwaniem się algorytmami decyzyjnymi i predykcyjnymi, proponując je jako użyteczne narzędzia wsparcia terapii.

Zachęcamy do zapoznanie z wystąpieniem płk. dr. hab. med. Pawła Krzesińskiego dostępnym pod tym linkiem.

 

Krzesinski AMULET HeartBIT 4.0 20210312

 

 

Krzesinski AMULET HeartBIT 4.0 202103123

 

 

p d

 

01.03.2021

Wkład Zespołu AMULET w powstanie opinii ekspertów w zakresie telekardiologii! Publikacja w Kardiologii Polskiej

 

Wytyczne Rycina

 

Członkowie Zespołu AMULET, dr hab. med. Paweł Krzesiński i dr med. Adam Stańczyk, wnieśli istotny wkład w powstanie opinii ekspertów Komisji Informatyki i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk pt. „Rozwiązania telemedyczne w kardiologii”.

Komentarz płk. dr. hab. n. med. Pawła Krzesińskiego: To bardzo ważny i unikalny dokument dla środowiska kardiologicznego. Omówiono w nim szczegółowo możliwości teleopieki, telekonsultacji, teleedukacji, telerahabilitacji oraz różnych form telemonitoringu kardiologicznego. W dokumencie przedstawiono zalety i ograniczenia nowych technologii. W wielu obszarach ten dokument wskazuje możliwe kierunku rozwoju telemedycyny, rozwiązania o udowodnionej wartości klinicznej ale jeszcze nie wdrożone powszechnie. To tematyka jak najbardziej aktualna i ważna w czasie utrzymującej się pandemii COVID-19. Wiele rozdziałów tego dokumentu nawiązuje do koncepcji projektu AMULET i uzasadnia poszukiwanie rozwiązań systemowych, nad którymi pracujemy w naszym projekcie.

Pełny tekst publikacji jest dostępny bezpłatnie na stronie Kardiologii Polskiej:

https://www.mp.pl/kardiologiapolska/issue/article/15824/

https://www.mp.pl/kardiologiapolska/en/node/15824/pdf_pl

Gratulujemy Autorom tego niezwykle cennego dokumentu!

Piotrowicz R, Krzesiński P, Balsam P, Piotrowicz E, Kempa M, Lewicka E, Główczyńska R, Grabowski M, Kołtowski Ł, Peller M, Szafran B, Zajdel-Całkowska J, Pachocki J, Podolec J, Stańczyk A, Opolski G. Telemedicine solutions in cardiology: a joint expert opinion by the Information Technology and Telemedicine Committee of the Polish Cardiac Society, the Section of Noninvasive Electrocardiology and Telemedicine of the Polish Cardiac Society, and the Clinical Research Committee of the Polish Academy of Sciences (short version, 2021). Kardiol Pol. 2021 Feb 24;79(2):215-229. doi: 10.33963/KP.15824. Epub 2021 Feb 24. PMID: 33635031.

 

20.02.2021

Pozytywne wyniki pilotażowego badania w projekcie AMULET! Publikacja w ESC Heart Failure

 

Rycina

 

W fazie pilotażowej projektu AMULET zweryfikowano przydatność punktów opieki ambulatoryjnej (ACPs, amubulatory care points) w optymalizacji leczenia chorych z niewydolnością serca. Wizyty były prowadzone przez wykwalifikowane pielęgniarki i na każdej z nich pacjenci mieli wykonywane nieinwazyjne badania hemodynamiczne metodą kardiografii impedancyjnej z oceną między innymi zawartości płynu w klatce piersiowej (TFC, thoracic fluid content). Ostateczne wyniki oceniał lekarz i podejmował decyzje terapeutyczne uwzględniając status hemodynamiczny pacjenta. Spośród 73 włączonych do badania pacjentów (mężczyźni: 75%; średni wiek: 66 lat, średnia frakcja wyrzutowa lewej komory: 31%) 32 zostało objętych opieką bezpośrednio po wypisie ze szpitala. Analiza dla całej grupy wykazała, że w okresie miesięcznej opieki istotnej poprawie uległ stan funkcjonalny pacjentów w ocenie według klasyfikacji NYHA (p = 0,013) oraz samoocena stanu zdrowia w 10-stopniowej skali punktowej (p = 0,002). Blisko 50% chorych było wyjściowo przewodnionych a u około 40% pacjentów modyfikowano terapię na kolejnych wizytach.

Komentarz Głównego Badacza płk. dr. hab. n. med. Pawła Krzesińskiego: Wyniki pilotażowej fazy badania jednoznacznie potwierdzają zasadność wczesnej, intensywnej opieki nad pacjentem po epizodzie zaostrzenia niewydolności serca. Innowacyjna koncepcja punktów opieki ambulatoryjnej, w których główną rolę pełni pielęgniarka, a dodatkową wartość diagnostyczną zapewnia wykorzystanie kardiografii impedancyjnej, została doceniona przez recenzentów renomowanego czasopisma ESC Heart Failure. Wnioski z pilotażu potwierdzają zasadność budowania sieci takich punktów. Dlatego też nasz model rozwinęliśmy w kierunku teleopieki - zakładamy, że utworzona w projekcie AMULET platforma telemedyczna pozwoli lekarzom dokonywać decyzji terapeutycznych zdalnie. Hipoteza ta zostanie zweryfikowana  w randomizowanym, prospektywnym badaniu klinicznym, którym objęliśmy ponad 600 chorych z całej Polski.

Pełny tekst publikacji jest dostępny bezpłatnie na stronie ESC Heart Failure:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ehf2.13207

Gratulujemy Autorom i Wszystkim zaangażowanym w realizację tej fazy projektu!

Krzesiński P, Siebert J, Jankowska EA, Galas A, Piotrowicz K, Stańczyk A, Siwołowski P, Gutknecht P, Chrom P, Murawski P, Walczak A, Szalewska D, Banasiak W, Ponikowski P, Gielerak G. Nurse-led ambulatory care supported by non-invasive haemodynamic assessment after acute heart failure decompensation. ESC Heart Fail. 2021 Jan 18. doi: 10.1002/ehf2.13207. Epub ahead of print. PMID: 33463072.

 

17.09.2020

Nowi Partnerzy projektu AMULET już działają!

Miło nam poinformować, że za zgodą Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do konsorcjum naukowego realizującego projekt AMULET dołączyli Nowi Partnerzy - Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Techniki i Aparatury Medycznej oraz Grupa casusBTL Sp. z o.o. Od kilku tygodni prowadzą oni intensywne prace badawczo-rozwojowe, dzięki którym w efekcie projektu AMULET powstaną rozwiązania jeszcze bardziej kompleksowe i dopasowane do potrzeby przyszłych beneficjentów nowego systemu opieki.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Techniki i Aparatury Medycznej (ŁUKASIEWICZ-ITAM)
ŁUKASIEWICZ-ITAM jest instytutem z siedzibą w Zabrzu, którego działalność statutowa obejmuje prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie techniki medycznej. W zakresie swojej działalności Instytut posiada ponad 40-letnią tradycję, a prace naukowo-badawcze prowadzi w oparciu o wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem oraz posiadane zasoby materialne. ŁUKASIEWICZ-ITAM jest szczególną na skalę kraju jednostką B+R w obszarze techniki medycznej, której działalność obejmuje wszystkie fazy procesu innowacyjnego. Wstąpienie ŁUKASIEWICZ-ITAM do konsorcjum AMULET umożliwi wytworzenie urządzenia mobilnego do rejestracji pomiarów domowych metodą kardiografii impedancyjnej z możliwością transmisji danych z wykorzystaniem modułu GSM oraz zróżnicowanych wersji oprogramowania, dopasowanych do wykorzystania zminiaturyzowanych rejestratorów kardioimpedancyjnych w różnych warunkach klinicznych, w tym patentów dotyczących przetwarzania sygnałów bioimpedancyjnych z wykorzystaniem modułu akwizycji sygnałów bioimpedancyjnych.

Grupa casusBTL Sp. z o.o.
Wstąpienie Grupa casusBTL Sp. z o.o. to wzmocnienie potencjału konsorcjum AMULET w zakresie przygotowania do wdrożenia efektów projektu. Grupa casusBTL będzie odgrywać wiodącą rolę w promocji idei AMULET w Polsce i za granicą, współpracy z interesariuszami zainteresowanymi efektami projektu, w tym potencjalnymi inwestorami oraz w opracowaniu strategii wdrożenia efektów projektu. Grupa casusBTL skupia specjalistów o szerokiej wiedzy z zakresu prawa, medycyny, technologii, marketingu i public relations i posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji konferencji, kongresów, warsztatów, szkoleń i hackathonów. Aktywnie promuje wykorzystanie nowych, innowacyjnych technologii w komunikacji medycznej i leczeniu chorób cywilizacyjnych. Grupa casusBTL oferuje koordynację transferu wiedzy, zapewniając kontakt ze światem technologii i inwestorami (aniołami biznesu i funduszami VentureCapitals), ekspertami krajowymi i międzynarodowymi. Eksperci zatrudnieni w Grupie casusBTL koordynują procesy formalno-prawne i organizacyjne powstawania nowych podmiotów, których zadaniem jest wprowadzanie nowych rozwiązań na rynek oraz ich komercjalizacja. Stała współpraca ze środowiskiem medycznym gwarantuje bieżącą walidację koncepcji opartych o wytyczne i nowe możliwości terapeutyczne.

Jesteśmy przekonani, że nawiązana współpraca z tak znamienitymi Partnerami to kolejny krok do sukcesu projektu AMULET!

22.05.2020

KARDIOLOGIA W WIM LIDEREM W OBSZARZE TELEMETRII

e.PNG

Od wielu lat jesteśmy Liderem informatyzacji służby zdrowia, Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Wojskowego Instytutu Medycznego wiodącą jednostką wdrażającą nowoczesne metody telemonitoringu. Kardiolodzy z WIM mogą dzięki tym rozwiązaniom lepiej nadzorować pacjentów, zarówno w warunkach szpitalnych, jak i w okresie kontynuacji leczenia w domu. Wykorzystanie monitorowania „na odległość” u pacjentów kardiologicznych jest jednym z najlepszych przykładów realizacji misji WIM „Pacjent w centrum uwagi. Leczymy i opiekujemy się: nowocześnie i bezpiecznie”. Dzięki wieloletnim inwestycjom i zbudowaniu zespołu ekspertów mamy dziś możliwość lepszego rozpoznawania problemów zdrowotnych naszych pacjentów i skuteczniejszego ich leczenia – zaznacza gen. dyw. prof. dr hab. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor WIW.

Zbudowaliśmy kompleksowy system telemetrii szpitalnej, która ułatwia nam nadzór nad chorymi, zarówno w Oddziale Intensywnej Terapii Kardiologicznej, jak na salach „ogólnych” – dodaje płk dr hab. med. Paweł Krzesiński, kierownik Kliniki Kardiologii, zastępca Przewodniczącego Komisji Informatyki i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – Mamy również doświadczenie w ambulatoryjnym telemonitoringu elektrokardiograficznym i telerehabilitacji, realizujemy projekty wdrożeniowe wykorzystujące nowatorskie metody monitorowania parametrów życiowych, np. projekt AMULET, w którym stosujemy ocenę hemodynamiczną w warunkach domowych u pacjentów z niewydolnością serca.

Rozwój kompleksowych narzędzi informatycznych, wspierających opiekę zdrowotną nie byłby możliwy bez współpracy interdyscyplinarnej – wskazuje płk dr inż. Piotr Murawski, Szef Oddziału Teleinformatyki WIM, realizator kilku projektów telemedycznych – Zespół rozumiejących się doskonale medyków i informatyków to kapitał, który pozwala nam działać sprawnie i skutecznie.

Dzięki wieloletnim wysiłkom zdobywamy wiedzę kliniczną i doświadczenia organizacyjne – podkreśla gen. dyw. prof. dr hab. med. Grzegorz Gielerak – doceniając potencjał rozwiązań telemedycznych, zwłaszcza w okresie zagrożeń epidemiologicznych, chcemy dalej rozwijać swoją działalność w tym innowacyjnym obszarze usług medycznych. Dowodem uznanie dla działalności kardiologów WIM w tym zakresie jest wyznaczenie Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych WIM jako jedynego europejskiego ośrodka referencyjnego Spacelabs Healhtcare w kardiologicznym systemie monitorowania pacjenta z telemetrią.

b.PNG

24.04.2020

KONCEPCJA AMULET W OBLICZU ZAGROŻENIA COVID-19 – TELEMEDYCYNA W WALCE Z PANDEMIĄ

Pandemia COVID-19 stawia przed współczesną medycyną niespotykane dotychczas wyzwania. Obecność wcześniej rozpoznawanych chorób układu sercowo-naczyniowego, zwłaszcza u osób starszych, wiąże się ze szczególnie złym rokowaniem u pacjentów z COVID-19.

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania koronawirusa w okresie pandemii COVID-19 Narodowy Fundusz Zdrowia dopuścił możliwość szerokiego świadczenia teleporad w kardiologicznej opiece specjalistycznej. Ta, niewątpliwie wymuszona nieprzewidzianym problemem zdrowotnym, decyzja publicznego płatnika jest najlepszym dowodem rosnącego znaczenia rozwiązań telemedycznych we współczesnym systemie opieki zdrowotnej. Eksperci Komisji Informatyki i Telemedycyny Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w tym kierownik Projektu AMULET - dr hab. med. Paweł Krzesiński, zdecydowanie zalecili wykorzystanie telemedycyny w okresie pandemii COVID-19, przedstawiając swoje stanowisko w komunikacie już 13.03.2020r. (https://senit.pl/node/184).

W obliczu tak niespodziewanych wyzwań dla systemu opieki zdrowotnej należy spodziewać się szybkiego rozwoju telemedycyny, która umożliwia wdrażanie nowych modeli opieki nad chorymi kardiologicznymi. Projekt AMULET wpisuje się doskonale w strategię adaptacji systemu opieki zdrowotnej do obecnej sytuacji epidemiologicznej, na co wskazują autorzy artykułu opublikowanego na łamach czasopisma Pediatra i Medycyna Rodzinna „Pacjenci kardiologiczni a COVID-19 – co lekarz rodzinny wiedzieć powinien” dr med. Robert Ryczek i dr hab. med. Paweł Krzesiński.

Pełna treść artykułu:

http://www.pimr.pl/uploads/assets/Pediatria_4_2019_Ryczek_Pacjenci_kardiologiczni_a_COVID-19_PL.pdf

15.03.2020

Projekt AMULET na XXVI Konferencji Szkoleniowej Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK

XXVI Konferencja Szkoleniowa Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK miała miejsce w Zakopanem w dniach 04-07 marca 2020r. W czasie konferencji odbyły się liczne sesje dydaktyczne, naukowe i plakatowe, które były okazję do dyskusji w gronie wiodących autorytetów zajmujących się nieinwazyjną diagnostyką elektrokardiograficzną i telemedycyną. Członkowie zespołu badawczego projektu AMULET - płk dr hab. n. med. Paweł Krzesiński, profesor WIM, oraz dr n. med. Agata Galas (WIM) uczestniczyli jako wykładowcy w sesjach naukowych  poświęconych niewydolności serca, telemedycynie i kardiografii impedancyjnej. W trakcie wystąpień zaprezentowali m.in. możliwości wykorzystania urządzeń mobilnych w monitorowaniu uwodnienia klatki piersiowej w warunkach domowych, jak również doświadczenia z projektu AMULET, w ramach którego zorganizowano nowy model opieki ambulatoryjnej nad chorymi z niewydolnością serca.

1

 

2

3

16.12.2019

Prezentacja doświadczeń z projektu AMULET na konferencji „Telemedycyna w kompleksowej opiece nad chorymi z niewydolnością serca. Szanse i wyzwania”

W dniu 6 grudnia 2019 r. odbyła się konferencja „Telemedycyna w kompleksowej opiece nad chorymi z niewydolnością serca "Szanse i wyzwania”, w czasie której odbyły się wykłady i panele dyskusyjne z udziałem ekspertów z Polski, Niemiec i USA (program konferencji).

Model teleopieki opracowywany w projekcie AMULET został zaprezentowany przez ppłk. dr. hab. Pawła Krzesińskiego w sesji „Telemedycyna w niewydolności serca – state of art. 2019” jako przykład rodzimych, dobrych doświadczeń z wykorzystaniem telemedycyny w ambulatoryjnej opiece nad pacjentami po zaostrzeniu niewydolności serca.

Przedstawiciel WIM wziął również udział w panelu dyskusyjnym na temat roli telemedycyny w programie długoterminowej opieki nad pacjentami z niewydolnością serca, w czasie którego omówiono szanse jakie daje telemedycyna, ale i wyzwania związane z jej wdrażaniem. Podkreślono znaczenie propagowania wiedzy o zaletach telemedycyny, zasadności kontynuowania dalszych badań naukowych w tym zakresie oraz działań zmierzających do łączenie dotychczas wypracowanych procedur w złożony system opieki.

25.11.2019

AMULET na Kongresie „Zdrowie Polaków 2019”

W dniach 18–19 listopada 2019 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbył się I Kongres „Zdrowie Polaków 2019” (http://kongres-zdrowiepolakow2019.pl). Celem Kongresu była dyskusja w gronie przedstawicieli różnych instytucji państwowych, naukowych, klinicznych, grup ekspertów i organizacji pacjentów, zmierzająca do wypracowania założeń strategii poprawy kondycji zdrowotnej naszego społeczeństwa.

Organizację Kongresu zainicjowały: Komitet Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk (PAN), Rada Główna Instytutów Badawczych, Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz liczne zespoły ekspertów i specjalistów z wielu dziedzin medycyny. W ramach Kongresu odbyły się m.in. debaty eksperckie ministrów zdrowia, ministrów rodziny i polityki społecznej, komitetów PAN zajmujących się problematyką medycyny i zdrowia, rektorów i dziekanów uczelni medycznych, dyrektorów instytutów medycznych i instytutów PAN oraz ekspertów do spraw gospodarki i ekonomiki zdrowia.

Model teleopieki opracowywany w projekcie AMULET został zaprezentowany przez ppłk. dr. hab. Pawła Krzesińskiego w panelu dyskusyjnym „Nauka dla społeczeństwa” w debacie poświęconej aktualnym możliwościom telemedycyny i stopniowi ich wdrożenia w Polsce.

Podkreślono, że może stanowić on odpowiedź na potrzeby i niedomagania systemu opieki zdrowotnej i poprawić rokowanie chorych z niewydolnością serca. Idea AMULET wpisuje się doskonale w motto Kongresu: „Zdrowie Polaków, zdrowie każdego z nas to największy kapitał teraz i największa inwestycja na przyszłość.”

Relacja z panelu dyskusyjnego, na którym zaprezentowano projekt AMULET jest dostępna pod linkiem:

https://www.youtube.com/watch?v=URTX_i-dVMk

(o AMULET w pierwszej debacie - godz. 1:08:40)

Zdrowie Polaków 2019

22.11.2019

KOLEJNY MILOWY KROK W PROJEKCIE AMULET OSIĄGNIĘTY!

Zakończono rekrutację pacjentów do wieloośrodkowego, prospektywnego i randomizowanego badania klinicznego, realizowanego w ramach Zadania 3 projektu AMULET. Badanie realizują konsorcjanci medyczni: Wojskowy Instytut Medyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny z Wrocławia, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Wrocławia, oraz specjaliści z ośrodków współpracujących: dwóch klinik Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego z Gdańska, 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Krakowa, Tomaszowskiego Centrum Zdrowia z Tomaszowa Mazowieckiego oraz trzech poradni specjalistycznych: sopockiego Centrum Medyczne SOPMED, wrocławskiego Centrum Kardiologicznego Pro Corde oraz warszawskiego NZOZ SANA. Wsparcie informatyczne zapewnia Wojskowa Akademia Techniczna. Do badania włączono ponad 600 pacjentów.

Zgodnie z założeniem projektu połowa zrekrutowanych osób pozostaje pod opieką zorganizowanych według koncepcji AMULET punktów opieki ambulatoryjnej. Punkty te są prowadzone przez wykwalifikowany personel pielęgniarski, a wyniki pacjentów są poddawane ocenie zdalnej przez monitorujących wizyty lekarzy kardiologów. Pierwszorzędowym celem tego badania, ocenianym w okresie 12 miesięcy obserwacji, jest ocena wpływu interwencji według koncepcji AMULET na ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego i hospitalizacji z powodu zaostrzenia niewydolności serca.

Bardziej szczegółowe informacje są dostępne na stronie WIM:
https://wim.mil.pl/183-aktualnoci/3430-projekt-amulet-kardiolodzy-wykonali-kolejny-milowy-krok

04.06.2019

AMULET na International Congress on Electrocardiology Joint meeting of ISHNE and ISE

Ppłk dr hab. med. Paweł Krzesiński uczestniczył w międzynarodowym kongresie wspólnym dwóch wiodących towarzystw elektrokardiograficznych International Society of Electrocardiology (ISE) oraz International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology (ISHNE). Było to spotkanie ekspertów w zakresie telemedycyny, elektrokardiologii, nowych technologii zdalnego monitorowania w kardiologii oraz zaawansowanych analiz danych w tym uczenia maszynowego i algorytmów decyzyjnych.

7a

Na Sesji „Telemedicine in cardiology” projekt AMULET został zaprezentowany w wykładzie „Hemodynamic telemonitoring in heart failure - AMULET project”.

8a

9a

Założenie projektu, wyniki badania pilotażowego oraz doświadczenia cząstkowe w realizacji badania randomizowanego wzbudziły duże zainteresowanie widowni. W dyskusji uczestniczyli przewodniczący Sesji - prof. Ryszard Piotrowicz, prof. Emanuela Locati, jak również prof. Friedrich Koehler, Kierownik Centre for Cardiovascular Telemedicine Szpitala Charité w Berlinie, jeden z liderów w badaniach telemedycznych w Europie.

10a

16.05.2019

AMULET na Cardiology Innovations Days

Projekt AMULET został wyróżniony prezentacją na prestiżowej konferencji Cardiology Innovations Days - Heart Failure optimism 2019, która została zorganizowana pod przewodnictwem Prezesa Polskiego Towarzystwa Naukowego prof. dr hab. med. Piotra Ponikowskiego w dniach 14-15 maja 2019 we Wrocławiu.

4a

Była to doskonała okazja, aby zaprezentować znamienitym autorytetom kardiologicznym z całej Europy założenia i wstępne wyniki naszego projektu – mówi ppłk dr hab. med. Paweł Krzesiński. - Wszyscy obserwatorzy są zgodni, że projekt AMULET dotyka bardzo aktualnego problemu niedostatecznej opieki ambulatoryjnej nad chorymi z niewydolnością serca.

5

W wystąpieniu zaprezentowano wyniki fazy pilotażowej zwracając uwagę nie tylko na obserwowalną poprawę kliniczną pacjentów, ale również na istotną ilość zmian leczenia opartych o pomiary hemodynamicznej. Blisko połowa pacjentów wymagała bowiem optymalizacji leczenia w ciągu 30 dni po wypisie, głównie w oparciu o wyniki zaawansowanej oceny metodą kardioimpedancji.

6

Na kilku wybranych przykładach pacjentów obserwowanych w zasadniczym badaniu prospektywnym i randomizowanym zobrazowano przydatność opieki opartej o telekonsultacje w wielomiesięcznym nadzorze nad chorymi z niewydolnością serca.

12.03.2019

AMULET na KASPROWISKU 2019

Na tegorocznej jubileuszowej (XXV-ej) edycji Konferencji Szkoleniowej Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK zorganizowanej w Zakopanem w dniach 06-09.03.2019 prezentacja projektu AMULET znalazła się w prestiżowej sesji „Polskie innowacje w telekardiologii” pod patronatem Komisji Informatyki i Telemedycyny PTK oraz Komitetu Nauk Klinicznych PTK.

Ppłk dr hab. med. Paweł Krzesiński przedstawił zachęcające wyniki pilotażowej fazy projektu AMULET (WP1), w której wykazano, że zastosowanie schematu opieki według koncepcji AMULET wiąże się w obserwacji miesięcznej z poprawą stanu funkcjonalnego, zarówno w samoocenie na skali punktowej jak i w klasyfikacji NYHA.

2

 

Projekt AMULET wzbudził gorącą dyskusję jako rozwiązanie wychodzące naprzeciw potrzebom systemu opieki zdrowotnej. Zwrócono uwagę na jego uniwersalność i możliwość zastosowania w warunkach zarówno podstawowej jak i specjalistycznej opieki zdrowotnej nad chorymi z niewydolnością serca.

3a

10.03.2018

AMULET – Rozpoczęcie randomizowanego, prospektywnego i kontrolowanego badania klinicznego AMULET (Zadanie 3).

Z początkiem marca 2018 roku pierwsi pacjenci zostali włączeni do randomizowanego, prospektywnego i kontrolowanego badania klinicznego AMULET, w którym oceniona zostanie efektywność kliniczna modelu opieki opracowanego w badaniu pilotażowym. W teleopiece nad pacjentami zostaną wykorzystane nowoczesne metody diagnostyczne oraz wielofunkcyjna platforma elektroniczna, która powstała dzięki współpracy zespołów medyków i informatyków Wojskowego Instytutu Medycznego i Wojskowej Akademii Technicznej.

Badanie jest dedykowane pacjentom z niewydolność serca z frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF)≤49% i przynajmniej jedną hospitalizacją z powodu jej zaostrzenia w okresie 6 miesięcy przed włączeniem (z prezentacją kliniczną w III-IV klasie NYHA).

Kryteria wyłączenia to między innymi:

  • Wstrząs kardiogenny;
  • Ostry zespół wieńcowy (zawał serca z uniesieniem/bez uniesienia odcinka ST) jako główna przyczyna hospitalizacji w przeciągu 40 dni przed rekrutacją;
  • Udar w przeciągu 40 dni przed rekrutacją;
  • Operacja kardiochirurgiczna w przeciągu 90 dni przed rekrutacją;
  • Operacja kardiochirugiczna lub niekardiochirurgiczna wysokiego ryzyka planowana w przeciągu najbliższych 90 dni po rekrutacji;
  • Epizod zachorowania na zatorowość płucną w przeciągu 40 dni przed rekrutacją;
  • Ciężka choroba płuc, w tym przewlekła obturacyjna choroba płuc (stadium C/D),
  • Niekontrolowana astma oskrzelowa,
  • Nadciśnienie płucne (III-IV klasa wg WHO);
  • Przewlekła choroba nerek (stadium 5 i/lub leczenie nerkozastępcze);

Wszyscy pacjenci zostaną ocenieni przez kardiologa co najmniej dwukrotnie – w dniu włączenia do badania oraz po roku obserwacji. Połowa pacjentów, losowo przydzielona do grupy interwencyjnej, będzie dodatkowo zgłaszać się na regularne wizyty do tzw. punktu opieki ambulatoryjnej, gdzie pielęgniarka zbada chorego, wykonana dodatkowe, nowoczesne badania oceniające parametry kardiologiczne i wprowadzi wyniki do platformy telemedycznej. Na tej podstawie kardiolog telenadzorujacy wizytę wyda zalecenia terapeutyczne, które będą przekazywane pacjentowi na piśmie.

Badanie realizuje dziewięć ośrodków w całej Polsce, począwszy od miejskich przychodni specjalistycznych a skończywszy na przychodniach przyklinicznych. 

25.10.2017

AMULET - nowy model opieki medycznej w WIM

Projekt AMULET: Nowy model opieki medycznej z wykorzystaniem nowoczesnych metod nieinwazyjnej oceny klinicznej i telemedycyny u chorych z niewydolnością serca, jest realizowany przez Konsorcjum Naukowe, w którego skład wchodzą: Wojskowy Instytut Medyczny (Lider), 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Gdański Uniwersytet Medyczny, Wojskowa Akademia Techniczna i Infoscan S.A.

Całkowity koszt projektu AMULET to ponad 13 mln zł, z czego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansuje 12,7 mln zł w ramach programu STRATEGMED III. Realizację projektu rozpoczęto 1 maja 2017 roku a działania będą kontynuowane przez kolejne 36 miesięcy. Zespół projektu AMULET tworzy rozwiązanie systemowe, którego celem jest poprawa efektywności opieki ambulatoryjnej nad chorymi z niewydolnością serca –
mówi gen. dyw. prof. dr hab. med. Grzegorz Gielerak, Dyrektor WIM i Przewodniczący Komitetu Sterującego projektu AMULET - Cel ten zostanie osiągnięty poprzez opracowanie systemu opieki nad chorymi z niewydolnością serca opartego na wykorzystaniu nowoczesnych metod nieinwazyjnej oceny hemodynamicznej układu krążenia w tym m.in. częstości rytmu serca, ciśnienia tętniczego, stanu uwodnienia klatki piersiowej i całego ciała, oraz wytworzonych w projekcie AMULET informatycznych narzędzi telenadzoru.


Wykorzystanie nowoczesnych metod nieinwazyjnej oceny hemodynamicznej ułatwi adekwatną do stanu chorego decyzję terapeutyczną a zastosowanie platformy telemedycznej umożliwi jej podejmowanie zdalnie. Na podstawie analiz pozyskanych danych medycznych zostaną również opracowane zaawansowane modele predykcyjne zapewniające wsparcie procesu diagnostyczno-terapeutycznego. W projekcie AMULET planuje się również opracowanie nowego urządzenia mobilnego umożliwiającego ocenę parametrów życiowych w warunkach domowych.

Należy się spodziewać, że opracowane w projekcie AMULET rozwiązania poprawią rokowanie chorych z niewydolnością serca poprzez zwiększenie dostępności opieki specjalistycznej oraz skuteczne wykrywanie objawów wskazujących na ryzyko zaostrzenia tej choroby. W efekcie przyniesie to poprawę jakości życia pacjentów, zmniejszenie liczby hospitalizacji i obniży koszty opieki zdrowotnej – podkreśla atuty projektu
ppłk dr hab. med. Paweł Krzesiński, Kierownik Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Kierownik projektu AMULET.

Interdyscyplinarność projektu AMULET umożliwia zacieśnienie współpracy między instytucjami medycznymi i technicznymi. Dzięki wykorzystaniu ich unikalnej wiedzy, najnowszych osiągnięć technicznych i doświadczeń wdrożeniowych efekty projektu AMULET będą konkurencyjne na rynku krajowym i zagranicznym –
wskazuje gen. dyw. prof. dr hab. med. Grzegorz Gielerak - Projekt AMULET będzie miał zatem istotny wkład w podniesienie pozycji Polski na rynku usług telemedycznych.

Innowacyjność projektu AMULET wyraża się w szerokim zastosowaniu nowoczesnych metod diagnostycznych, nowych algorytmów postępowania oraz narzędzi informatycznych. Umożliwią one uzyskiwanie informacji o stanie klinicznym pacjenta, ich przetwarzanie oraz sprawną komunikację między personelem medycznym zaangażowanym w opiekę nad pacjentem. W projekcie AMULET zaplanowano utworzenie minimum 9 punktów opieki ambulatoryjnej w różnych rejonach Polski. W efekcie powstanie sieć współpracujących ze sobą podmiotów świadczących opiekę ambulatoryjną nad chorymi z niewydolnością serca na poziomie eksperckim.

W chwili obecnej realizowane są badanie wstępne i działania organizacyjne przygotowujące zespół badaczy do prospektywnego i randomizowanego badania klinicznego, do którego rekrutacja pacjentów rozpocznie się w pierwszym kwartale 2018 roku.
 

24.05.2016

AMULET - ten projekt może zrewolucjonizować opiekę nad pacjentami z niewydolnością serca

Wychodząc ze szpitala pacjent musi regularnie odwiedzić kardiologa. Specjalistów jest jednak mało, a kolejki w przychodniach długie. Ten problem może rozwiązać nowoczesna telemedycyna. Pacjent będzie trafiał do pięlęgniarki, ta przeprowadzi zaawansowane badania, a ich wyniki przez internet dotrą do kardiologa. Specjalista oceni stan pacjenta i na bieżąco wybierze najlepszy sposób leczenia.

Cieszymy się, że takie rozwiązanie, stworzone przez konsorcjum, w którym prym wiodą wojskowi medycy i naukowcy, zostało docenione w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - mówi prof. dr hab. Wojciech Falkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej

W ramach trzeciej edycji konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED, o dofinansowanie konkurowały ze sobą 82 wnioski. 62 z nich komisja konkursowa oceniła pozytywnie, ale tylko 9 rekomendowała do dofinansowania.

Wojskowy projekt w trójce najlepszych

- Warto zaznaczyć, że nasz projekt znalazł się w trójce najwyżej ocenionych. Jesteśmy liderem konsorcjum, w którego skład wchodzą także: Wojskowa Akademia Techniczna, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu oraz firma InfoSCAN SA – wylicza gen. bryg. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor WIM.
Całkowity koszt projektu to ponad 13 mln zł, z czego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansuje 12,7 mln zł.
Niewydolność serca to choroba cywilizacyjna, która wiąże się z wysoką śmiertelnością, złą jakością życia i koniecznością częstych pobytów w szpitalu. Takich chorych stale przybywa. Opuszczając szpital, muszą oni korzystać ze stałej opieki specjalisty kardiologa. Czekając w długich kolejkach na wizytę u lekarza ich stan często się zaostrza, co skutkuje koniecznością kolejnego szybkiego skierowania do szpitala. W niektórych przypadkach zaostrzenie choroby kończy się śmiercią.
- Nawet najlepsza opieka szpitalna nie jest w stanie zapewnić takim chorym bezpieczeństwa, jeżeli po wypisie do domu nie podlegają oni regularnej ocenie kardiologicznej – wyjaśnia dyrektor WIM.

Skrócić kolejki, zapewnić lepsze leczenie

Celem projektu „Amulet” jest utworzenie systemu opieki nad chorymi z niewydolnością serca opartego na wykorzystaniu nowoczesnych metod nieinwazyjnej oceny hemodynamicznej oraz telemedycyny. - Ocena kliniczna chorych będzie wzbogacona o automatyczną ocenę m.in. częstości rytmu serca, ciśnienia tętniczego, objętości wyrzutowej lewej komory, stanu uwodnienia klatki piersiowej i całego ciała. Zastosowanie systemu umożliwi adekwatną do stanu chorego decyzję terapeutyczną podejmowaną zdalnie przez specjalistę – twierdzi ppłk dr n. med. Paweł Krzesiński, kardiolog z WIM.
Pisząc najprościej, pacjent zgłosi się do pielęgniarki, która przeprowadzi badanie, a wyniki prześle do kardiologa pracującego w WIM czy w innej placówce objętej „Amuletem”. Lekarz przeanalizuje dane i na bieżąco zweryfikuje leczenie, dostosuje dawki leków do aktualnych potrzeb i - w zależności od potrzeb - ustali termin kolejnej wizyty kontrolnej u pielęgniarki.
W ramach projektu opracowanie zostanie także urządzenie do monitorowania chorych w domu. Będzie ono przeznaczone dla pacjentów najbardziej zagrożonych z powodu niewydolności serca.
- Spodziewamy się, że wdrożenie proponowanego modelu opieki zapewni poprawę dostępu do opieki specjalistycznej, wczesną diagnozę zaostrzenia choroby oraz optymalizację leczenia. To zaś przyczyni się do przedłużenia życia pacjentów. Chorzy będą mieli poczucie stałej opieki, poznają lepiej charakter swojej choroby, nie będą trafiać do szpitala z kolejnymi jej zaostrzeniami. To wkład wojskowej służby zdrowia w polepszanie jakości życia Polaków – kończy prof. Wojciech Fałkowski.