25.10.2017

AMULET - nowy model opieki medycznej w WIM

Projekt AMULET: Nowy model opieki medycznej z wykorzystaniem nowoczesnych metod nieinwazyjnej oceny klinicznej i telemedycyny u chorych z niewydolnością serca, jest realizowany przez Konsorcjum Naukowe, w którego skład wchodzą: Wojskowy Instytut Medyczny (Lider), 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Gdański Uniwersytet Medyczny, Wojskowa Akademia Techniczna i Infoscan S.A.

Całkowity koszt projektu AMULET to ponad 13 mln zł, z czego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansuje 12,7 mln zł w ramach programu STRATEGMED III. Realizację projektu rozpoczęto 1 maja 2017 roku a działania będą kontynuowane przez kolejne 36 miesięcy. Zespół projektu AMULET tworzy rozwiązanie systemowe, którego celem jest poprawa efektywności opieki ambulatoryjnej nad chorymi z niewydolnością serca –
mówi gen. dyw. prof. dr hab. med. Grzegorz Gielerak, Dyrektor WIM i Przewodniczący Komitetu Sterującego projektu AMULET - Cel ten zostanie osiągnięty poprzez opracowanie systemu opieki nad chorymi z niewydolnością serca opartego na wykorzystaniu nowoczesnych metod nieinwazyjnej oceny hemodynamicznej układu krążenia w tym m.in. częstości rytmu serca, ciśnienia tętniczego, stanu uwodnienia klatki piersiowej i całego ciała, oraz wytworzonych w projekcie AMULET informatycznych narzędzi telenadzoru.


Wykorzystanie nowoczesnych metod nieinwazyjnej oceny hemodynamicznej ułatwi adekwatną do stanu chorego decyzję terapeutyczną a zastosowanie platformy telemedycznej umożliwi jej podejmowanie zdalnie. Na podstawie analiz pozyskanych danych medycznych zostaną również opracowane zaawansowane modele predykcyjne zapewniające wsparcie procesu diagnostyczno-terapeutycznego. W projekcie AMULET planuje się również opracowanie nowego urządzenia mobilnego umożliwiającego ocenę parametrów życiowych w warunkach domowych.

Należy się spodziewać, że opracowane w projekcie AMULET rozwiązania poprawią rokowanie chorych z niewydolnością serca poprzez zwiększenie dostępności opieki specjalistycznej oraz skuteczne wykrywanie objawów wskazujących na ryzyko zaostrzenia tej choroby. W efekcie przyniesie to poprawę jakości życia pacjentów, zmniejszenie liczby hospitalizacji i obniży koszty opieki zdrowotnej – podkreśla atuty projektu
ppłk dr hab. med. Paweł Krzesiński, Kierownik Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Kierownik projektu AMULET.

Interdyscyplinarność projektu AMULET umożliwia zacieśnienie współpracy między instytucjami medycznymi i technicznymi. Dzięki wykorzystaniu ich unikalnej wiedzy, najnowszych osiągnięć technicznych i doświadczeń wdrożeniowych efekty projektu AMULET będą konkurencyjne na rynku krajowym i zagranicznym –
wskazuje gen. dyw. prof. dr hab. med. Grzegorz Gielerak - Projekt AMULET będzie miał zatem istotny wkład w podniesienie pozycji Polski na rynku usług telemedycznych.

Innowacyjność projektu AMULET wyraża się w szerokim zastosowaniu nowoczesnych metod diagnostycznych, nowych algorytmów postępowania oraz narzędzi informatycznych. Umożliwią one uzyskiwanie informacji o stanie klinicznym pacjenta, ich przetwarzanie oraz sprawną komunikację między personelem medycznym zaangażowanym w opiekę nad pacjentem. W projekcie AMULET zaplanowano utworzenie minimum 9 punktów opieki ambulatoryjnej w różnych rejonach Polski. W efekcie powstanie sieć współpracujących ze sobą podmiotów świadczących opiekę ambulatoryjną nad chorymi z niewydolnością serca na poziomie eksperckim.

W chwili obecnej realizowane są badanie wstępne i działania organizacyjne przygotowujące zespół badaczy do prospektywnego i randomizowanego badania klinicznego, do którego rekrutacja pacjentów rozpocznie się w pierwszym kwartale 2018 roku.
 

24.05.2016

AMULET - ten projekt może zrewolucjonizować opiekę nad pacjentami z niewydolnością serca

Wychodząc ze szpitala pacjent musi regularnie odwiedzić kardiologa. Specjalistów jest jednak mało, a kolejki w przychodniach długie. Ten problem może rozwiązać nowoczesna telemedycyna. Pacjent będzie trafiał do pięlęgniarki, ta przeprowadzi zaawansowane badania, a ich wyniki przez internet dotrą do kardiologa. Specjalista oceni stan pacjenta i na bieżąco wybierze najlepszy sposób leczenia.

Cieszymy się, że takie rozwiązanie, stworzone przez konsorcjum, w którym prym wiodą wojskowi medycy i naukowcy, zostało docenione w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - mówi prof. dr hab. Wojciech Falkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej

W ramach trzeciej edycji konkursu strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED, o dofinansowanie konkurowały ze sobą 82 wnioski. 62 z nich komisja konkursowa oceniła pozytywnie, ale tylko 9 rekomendowała do dofinansowania.

Wojskowy projekt w trójce najlepszych

- Warto zaznaczyć, że nasz projekt znalazł się w trójce najwyżej ocenionych. Jesteśmy liderem konsorcjum, w którego skład wchodzą także: Wojskowa Akademia Techniczna, 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu oraz firma InfoSCAN SA – wylicza gen. bryg. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak, dyrektor WIM.
Całkowity koszt projektu to ponad 13 mln zł, z czego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansuje 12,7 mln zł.
Niewydolność serca to choroba cywilizacyjna, która wiąże się z wysoką śmiertelnością, złą jakością życia i koniecznością częstych pobytów w szpitalu. Takich chorych stale przybywa. Opuszczając szpital, muszą oni korzystać ze stałej opieki specjalisty kardiologa. Czekając w długich kolejkach na wizytę u lekarza ich stan często się zaostrza, co skutkuje koniecznością kolejnego szybkiego skierowania do szpitala. W niektórych przypadkach zaostrzenie choroby kończy się śmiercią.
- Nawet najlepsza opieka szpitalna nie jest w stanie zapewnić takim chorym bezpieczeństwa, jeżeli po wypisie do domu nie podlegają oni regularnej ocenie kardiologicznej – wyjaśnia dyrektor WIM.

Skrócić kolejki, zapewnić lepsze leczenie

Celem projektu „Amulet” jest utworzenie systemu opieki nad chorymi z niewydolnością serca opartego na wykorzystaniu nowoczesnych metod nieinwazyjnej oceny hemodynamicznej oraz telemedycyny. - Ocena kliniczna chorych będzie wzbogacona o automatyczną ocenę m.in. częstości rytmu serca, ciśnienia tętniczego, objętości wyrzutowej lewej komory, stanu uwodnienia klatki piersiowej i całego ciała. Zastosowanie systemu umożliwi adekwatną do stanu chorego decyzję terapeutyczną podejmowaną zdalnie przez specjalistę – twierdzi ppłk dr n. med. Paweł Krzesiński, kardiolog z WIM.
Pisząc najprościej, pacjent zgłosi się do pielęgniarki, która przeprowadzi badanie, a wyniki prześle do kardiologa pracującego w WIM czy w innej placówce objętej „Amuletem”. Lekarz przeanalizuje dane i na bieżąco zweryfikuje leczenie, dostosuje dawki leków do aktualnych potrzeb i - w zależności od potrzeb - ustali termin kolejnej wizyty kontrolnej u pielęgniarki.
W ramach projektu opracowanie zostanie także urządzenie do monitorowania chorych w domu. Będzie ono przeznaczone dla pacjentów najbardziej zagrożonych z powodu niewydolności serca.
- Spodziewamy się, że wdrożenie proponowanego modelu opieki zapewni poprawę dostępu do opieki specjalistycznej, wczesną diagnozę zaostrzenia choroby oraz optymalizację leczenia. To zaś przyczyni się do przedłużenia życia pacjentów. Chorzy będą mieli poczucie stałej opieki, poznają lepiej charakter swojej choroby, nie będą trafiać do szpitala z kolejnymi jej zaostrzeniami. To wkład wojskowej służby zdrowia w polepszanie jakości życia Polaków – kończy prof. Wojciech Fałkowski.