Interdyscyplinarność projektu AMULET umożliwia zacieśnienie współpracy między instytucjami medycznymi i technicznymi. Dzięki wykorzystaniu ich szerokiej wiedzy, najnowszych osiągnięć technicznych i doświadczeń wdrożeniowych efekty projektu AMULET będą unikalne w skali krajowej i zagranicznej.

Zadania badawcze realizowane w projekcie AMULET obejmują prace niezbędne dla osiągnięcia jego celów. Będą one realizowane sukcesywnie, ze zróżnicowanym stopniem zaangażowania Konsorcjantów.

Zadanie 1

Wstępne utworzenie nowego modelu opieki ambulatoryjnej opartej na ambulatoryjnych punktach opieki i nadzorze telemedycznym u chorych z niewydolnością serca – ocena wykonalności, weryfikacja, modyfikacja algorytmów postępowania

01.05.2017 - 31.05.2018

WYKONAWCY:

 • Wojskowy Instytut Medyczny

 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 • 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu

 • Gdański Uniwersytet Medyczny

 • Wojskowa Akademia Techniczna

 • Infoscan S.A.

Zadanie 1 będzie obejmowało prace związane z przygotowaniem zasobów projektowych w zakresie niezbędnych narzędzi badawczych oraz kompetencji wykonawców. Ważnym elementem tego zadania jest wykonanie badania pilotażowego, w którym personel medyczny wiodących polskich ośrodków kardiologicznych zbada kilkudziesięciu pacjentów. Na podstawie obserwacji wstępnych badacze określą metodykę badania randomizowanego, prospektywnego i kontrolowanego, które będzie realizowane w ramach Zadania 3.

Zadanie 2

Zaprojektowanie i utworzenie infrastruktury informatycznej

01.05.2017 - 30.04.2020

WYKONAWCY:

 • Wojskowy Instytut Medyczny

 • Wojskowa Akademia Techniczna

 • Infoscan S.A.

Zadanie 2 będzie obejmowało przygotowanie systemu informatycznego, którego operacyjny komponent będzie stanowić m.in. platforma telemedyczna, służąca gromadzeniu danych medycznych pozyskiwanych w Projekcie. Będzie ona wyposażona w wiele funkcjonalności, w tym moduł wsparcia zaleceń oparty na pomiarach hemodynamicznych i bioimpedancyjnych. Zadanie 2 będzie również obejmować tworzenie bardziej zaawansowanych narzędzi analizy danych medycznych, ich przesyłania i interpretacji.

Zadanie 3

Stworzenie nowego modelu opieki ambulatoryjnej opartej na ambulatoryjnych punktach opieki i nadzorze telemedycznym u chorych z niewydolnością serca – prospektywne, randomizowane i kontrolowane badanie kliniczne

01.02.2018 - 30.11.2020

WYKONAWCY:

 • Wojskowy Instytut Medyczny

 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 • 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu

 • Gdański Uniwersytet Medyczny

Zadanie 3 będzie obejmowało działania związane z realizacją zasadniczego zadania personelu medycznego AMULET – randomizowanego, prospektywnego i kontrolowanego badania klinicznego. Pacjenci zostaną przydzieleni losowo do dwóch grup: interwencyjnej i kontrolnej. W grupie interwencyjnej pacjenci będą zgłaszać się na wizyty ambulatoryjne do wskazanych punktów opieki ambulatoryjnej prowadzonych przez wyszkolony personel pielęgniarski. Wszystkie dane zostaną zapisane w elektronicznej platformie telemedycznej i na ich podstawie lekarz nadzorujący określi dalszy schemat postępowania. Zadanie 3 będzie również obejmować testy użytkownika dla rozwijanych równolegle funkcjonalności platformy telemedycznej.

Zadanie 4

Utworzenie nowego modelu zdalnej oceny parametrów życiowych i nadzoru telemedycznego chorych z niewydolnością serca – badanie pilotażowe

01.12.2018 - 30.11.2020

WYKONAWCY:

 • Wojskowy Instytut Medyczny

W Zadaniu 4 zaplanowano testy rzeczywiste prototypu urządzenia mobilnego wytworzonego przez Infoscan S.A. Przydatność tego nowego narzędzia telemonitoringu zostanie oceniona między innymi poprzez porównanie z pomiarami rejestrowanymi za pomocą urządzeń stacjonarnych.

Zadanie 5

Weryfikacja, modyfikacja oraz utrzymanie infrastruktury informatycznej

01.02.2018 - 28.02.2021

WYKONAWCY:

 • Wojskowy Instytut Medyczny

 • Wojskowa Akademia Techniczna

 • Infoscan S.A.

Zadanie 5 będzie obejmowało działania związane z utrzymaniem i doskonaleniem funkcjonalności systemu informatycznego. Zespół inżynierów będzie udoskonalał platformę telemedyczną we współpracy z użytkującym ją personelem medycznym.

Zadanie 6

Analiza wyników, końcowa weryfikacja modeli opieki, rozpowszechnianie wyników, promocja

01.02.2018 - 31.01.2021

WYKONAWCY:

 • Wojskowy Instytut Medyczny

 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 • 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu

 • Gdański Uniwersytet Medyczny

 • Wojskowa Akademia Techniczna

 • Infoscan S.A.

W Zadaniu 6 gromadzone dane będą sukcesywnie analizowane. Pozwoli to opracować ostateczny model opieki nad pacjentami z niewydolnością serca, uwzględniający efekty projektu AMULET. Otrzymane wyniki będą rozpowszechniane zarówno w środowisku naukowym, jak również wśród potencjalnymi beneficjentów i partnerów biznesowych.

Zadanie 7

Opracowanie zaleceń praktycznych związanych z nowymi modelami opieki

01.05.2020 - 31.01.2021

WYKONAWCY:

 • Wojskowy Instytut Medyczny

 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 • 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu

 • Gdański Uniwersytet Medyczny

 • Wojskowa Akademia Techniczna

 • Infoscan S.A.

W Zadaniu 7 badacze projektu AMULET podsumują zdobyte w projekcie doświadczenia.

Na podstawie dostępnych dowodów naukowych opracowane zostaną stanowiska eksperckie w zakresie m.in.
1. zasad organizacji nadzoru telemedycznego nad chorymi z niewydolnością serca
2. zasad wykorzystania w opiece nad chorymi z niewydolnością serca metod diagnostycznych stosowanych w projekcie
3. perspektyw rozwoju telemedycyny w monitorowaniu parametrów życiowych.

Zadanie 8

Promocja wyników projektu, analiza socjologiczna, medyczna i biznesowa, wstępna współpraca z przyszłymi partnerami

01.03.2019 - 28.02.2021

WYKONAWCY:

 • Wojskowy Instytut Medyczny

 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

 • 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu

 • Gdański Uniwersytet Medyczny

 • Wojskowa Akademia Techniczna

 • Infoscan S.A.

Zadanie 8 będzie obejmowało promocję efektów projektu ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania na potencjalnych beneficjentów, środowisko biznesu i potencjalnych inwestorów. Będzie ono realizowane we współpracy z przedsiębiorcą wykonującym Zadanie 9.

Zadanie 9

Biznesowa analiza rynku, certyfikowanie, strategia ochrony własności intelektualnej, wstępna współpraca z partnerami biznesowymi

01.03.2020 - 28.02.2021

WYKONAWCY:

 • Infoscan S.A.

W Zadaniu 9 Infoscan S.A. podejmie działania mające na celu przygotowanie produktów AMULET do wdrożenia na rynek we współpracy z pozostałymi konsorcjantami realizującymi Zadanie 8.