Założenia i cele projektu AMULET

 

Projekt AMULET:
Nowy model opieki medycznej z wykorzystaniem nowoczesnych metod nieinwazyjnej oceny klinicznej i telemedycyny u chorych z niewydolnością serca, jest realizowany przez Konsorcjum Naukowe, w którego skład wchodzą:

  • Wojskowy Instytut Medyczny (Lider)

  • 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu

  • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

  • Gdański Uniwersytet Medyczny

  • Wojskowa Akademia Techniczna 

  • Infoscan S.A.

Całkowity koszt projektu AMULET to ponad 13 mln. zł. z czego Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansuje 12,7 mln. zł. w ramach programu STRATEGMED III. Realizację projektu rozpoczęto 1 maja 2017 roku a działania będą kontynuowane przez kolejne 46 miesięcy.

Jaki problem chcemy rozwiązać?

Niewydolność serca jest istotnym problemem klinicznym, społecznym i ekonomicznym, stanowiącym ogromne wyzwanie dla systemów opieki zdrowotnej. W Polsce na niewydolność serca choruje niemal 1 milion osób, a każdego roku 60 tysięcy z nich umiera z powodu jej dekompensacji. Pomimo stałego rozwoju medycyny i wdrażania nowych technologii, rokowanie pacjentów z niewydolnością serca nadal pozostaje niekorzystne, a średnia przeżywalność 5-letnia wynosi około 50%.

Koszty ekonomiczne i społeczne niewydolności serca są bardzo wysokie i w ostatnich latach wykazują stałą tendencję wzrostową. Niewydolność serca jest przyczyną 11% wszystkich hospitalizacji w Polsce i stanowi najczęstszą ich przyczynę w populacji pacjentów powyżej 65. roku życia. Największym problemem są powtórne hospitalizacje w ciągu miesiąca od wypisu ze szpitala. Dotyczy to co czwartego pacjenta.

Analiza programu POLCARD wykazała, że średni roczny koszt hospitalizacji chorego z NS 15 razy przewyższa koszt opieki ambulatoryjnej. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest niesatysfakcjonujący poziom opieki ambulatoryjnej związany z ograniczonym dostępem pacjentów z niewydolnością serca do porad kardiologicznych, których wymagają oni często i niejednokrotnie pilnie.

W jaki sposób chcemy rozwiązać ten problem?

Dobrze zorganizowana opieka ambulatoryjna jest podstawowym warunkiem obniżenia liczby rehospitalizacji i poprawy rokowania chorych z niewydolnością serca. Dlatego tworzymy nowy model ambulatoryjnej opieki medycznej z wykorzystaniem nowoczesnych metod nieinwazyjnej oceny klinicznej i telemedycyny.

Powstanie system opieki nad chorymi z niewydolnością serca oparty na wykorzystaniu nowoczesnych metod nieinwazyjnej oceny hemodynamicznej układu krążenia (m.in. częstości rytmu serca, ciśnienia tętniczego, stanu uwodnienia klatki piersiowej i całego ciała) oraz narzędzi telemedycznych. Wykorzystanie nowoczesnych metod nieinwazyjnej oceny hemodynamicznej ułatwi adekwatną do stanu chorego decyzję terapeutyczną a zastosowanie platformy telemedycznej umożliwi jej podejmowanie zdalnie.

Jakich korzyści się spodziewamy?

Spodziewamy się, że opracowane w projekcie AMULET rozwiązania poprawią rokowanie chorych z niewydolnością serca poprzez zwiększenie dostępności do opieki specjalistycznej oraz skuteczne wykrywanie objawów wskazujących na ryzyko zaostrzenia tej choroby. W efekcie przyniesie to poprawę jakości życia pacjentów i obniży koszty opieki zdrowotnej.

·         zwiększymy dostępność do opieki specjalistycznej

·         zastosujemy nowoczesne metody diagnostyczne i rozwiązania telemedyczne

·         dopasujemy leczenie do indywidualnych potrzeb pacjenta

·         zmniejszymy liczbę hospitalizacji z powodu zaostrzenia niewydolności serca

·         zwiększymy wiedzę pacjenta o chorobie i z jego świadomym udziałem osiągniemy zalecane cele terapeutyczne

 

Dlaczego jeszcze projekt AMULET jest wyjątkowy?

Na podstawie analiz danych medycznych pozyskanych w Projekcie zostaną opracowane zaawansowane modele predykcyjne zapewniające wsparcie procesu diagnostyczno-terapeutycznego. W projekcie AMULET planuje się również wytworzenie nowego urządzenia mobilnego, umożliwiającego ocenę parametrów życiowych w warunkach domowych. Zgromadzone dane będą stanowić bogate źródło wiedzy o chorych z niewydolnością serca i zostaną wykorzystane w przyszłości w celach edukacyjnych.

·         wytworzymy nowoczesne narzędzia pozyskiwania, gromadzenia i analizy danych medycznych

·         stworzymy unikalną bazę edukacyjną

·         opracujemy zaawansowane modele predykcyjne wspierające diagnozę i leczenie

·         wytworzymy możliwości monitorowania chorych w warunkach domowych